Nutsvoorzieningen

Netaanleg en aansluitingen

Netaanleg is een onmisbare schakel om onze dienstverlening te kunnen aanbieden.

Onze klanten toegang geven tot elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie of riolering kan maar immers alleen als de nutsvoorzieningen voor de deur liggen.

In zowat 80% van de gevallen neemt Fluvius zelf het initiatief. Zeker bij projecten waarbij er zowel gas als elektriciteit in een straat moeten voorzien worden. In dergelijke gevallen zorgt Fluvius voor de volledige werfcoördinatie én communicatie naar de belanghebbenden.

Typisch gaat dit over drie soorten projecten:

 1. Werken waarvoor we zelf de vragende partij zijn
 2. Werken waarin we verplicht participeren, bv. ingrijpende wegenwerken waarbij ook onze netten moeten vernieuwd of verlegd worden
 3. Projecten op uitdrukkelijke vraag van externe partijen, bv. de aanleg van een nieuwe verkaveling of de aansluiting van een windmolenpark.

Werken nutsleidingen

Om de werken in goede banen te leiden en bv. de verkeershinder tot een minimum te beperken, houden we nauwgezet het overzicht van onze geplande werken bij.

Plannen aanvragen

Het is verplicht in Vlaanderen: voor er op openbaar domein graaf- of grondwerken kunnen starten, moeten er plannen worden opgevraagd (decreet 17 januari 2014). Daarop staat precies wat allemaal in de grond zit: riolering, gas- en waterleidingen, elektriciteitskabels en telecommunicatieverbindingen. Dankzij die plannen kunnen aannemers van werken, wegenbouwers en grondwerkers voorkomen dat er kabels of leidingen worden geraakt. 

Plannen aanvragen kan eenvoudig via klip, het Vlaamse ‘Kabel- en Leiding Informatie Portaal’ (KLIP), of via klim-cicc.be, het ruimere Belgische ‘Kabel en Leiding Informatie Meldpunt’(KLIM).

Een modern elektriciteitsnet voor tevreden klanten

Fluvius staat in voor het volledige beheer van de elektriciteitsvoorzieningen in uw gemeente. We zorgen voor de verlichting op straat en brengen elektriciteit tot bij de klanten. Fluvius zorgt voor alle elementen die bijdragen tot een performant beheer van het lokale elektriciteitsnet.

Het takenpakket van Fluvius omvat daarbij verschillende facetten, zoals:

 • Zorg voor onze bestaande infrastructuur, i.e. kabels, aansluitingen, verdeelkasten en distributiecabines
 • Nieuwe aansluitingen
 • Noodzakelijke uitbreidingen op het net
 • De vervanging van materiaal
 • Het oplossen van storingen
 • Preventief onderhoud

Ondersteuning lokale besturen

Naast onze residentiële klanten (huishoudens), professionele klanten (bv. bakker) en industriële klanten, bieden we ook de nodige ondersteuning aan de lokale besturen. Als een lokale partner dat wenst, kan Fluvius ondersteuning bieden bij het beheer van een particuliere elektriciteitscabine (bijvoorbeeld van een cultureel centrum). Veiligheid is hierbij namelijk essentieel. Fluvius heeft hiervoor de nodige expertise in huis en volgt de meest actuele veiligheidsnormen.

Storingen en defecten

Zijn er problemen met de stroom? Dan is het belangrijk te weten of de onderbreking al dan niet gepland is.

 • Staat de onderbreking vermeld? Dan hoef je niets te doen. We zijn al op de hoogte en stellen alles in het werk om de stroompanne zo snel mogelijk op te lossen. 
 • Vind je geen geplande onderbreking in je buurt? Dan neem je best even contact op met je Lokale Relatiebeheerder.

Wat met het afschakelplan?

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat automatisch kan worden geactiveerd in geval van incident op het hoogspanningsnetwerk of manueel in geval van schaarste. Zo’n afschakeling heeft als doel het evenwicht van het netwerk in stand te houden om een algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading van het land te vermijden.

Op de site van de FOD Economie vind je alle info en kan je kijken tot welke schijf jouw stad of gemeente behoort.

Elektrisch rijden

Fluvius zet zwaar in op duurzaamheid en wil het elektrisch rijden stimuleren door o.a. de plaatsing van laadpalen en duurzame mobiliteitsoplossingen voor lokale besturen. Daarover kan je hier meer lezen.

Aardgas: gericht investeren in een veilig aardgasnet

Van alle fossiele brandstoffen heeft aardgas de kleinste ecologische voetafdruk voor koolstof. Overschakelen van steenkool, benzine, diesel en zware stookolie naar aardgas heeft dan ook een onmiddellijke impact op de luchtkwaliteit en onze gezondheid. Fluvius zet maximaal in op een veilig, efficiënt en duurzaam aardgasnet.

We zorgen voor het volledige beheer van het aardgasnet. We leggen en onderhouden de leidingen, bouwen aardgasstations en houden de vinger aan de pols met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. We staan natuurlijk ook in rechtstreeks contact  met andere belanghebbende partijen. Bijvoorbeeld met Fluxys, de transportnetbeheerder van de bovenlokale gasinfrastructuur.

Gasgeur?

Ruik je aardgas?
Bel dan meteen naar het gratis nummer 0800 65 065!
We staan 24 /7 voor je klaar

 • Bij een sterke gasgeur (je hoort duidelijk een gaslek, je ruikt een doordringende geur) ga je zo snel mogelijk naar buiten. Je laat de deuren open en opent alle ramen die je tegenkomt. Is de meterkraan binnen handbereik? Draai hem dan dicht. Ga buiten naar een plaats waar je de gaslucht niet meer ruikt. Daar kun je je gsm veilig gebruiken. Bel het noodnummer 0800 65 0 65.
 • Is de gasgeur eerder beperkt (je ruikt af en toe gas, maar niet permanent)? Draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht en zet ramen en deuren open. Ga naar buiten en bel, op veilige afstand, het noodnummer 0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang. Het gasinterventieteam komt zo snel mogelijk.

Van arm naar rijk gas

Omdat Nederland de uitvoer van arm gas naar België vermindert en zelfs stopzet in 2030 is het volgens de Belgische federale overheid noodzakelijk heel het land met rijk gas te bevoorraden. Op www.gasverandert.be vind je meer informatie over de omschakeling van arm naar rijk gas.

Riolering: real-time en integraal waterbeheer

De Europese richtlijn tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. Het doel: watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. De richtlijn verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Een partnership met Fluvius maakt van deze strenge richtlijn een haalbare kaart.

Rioolnetbeheer is zonder twijfel een activiteit met  toekomst. Steeds meer steden en gemeenten zien de noodzaak in van een partnership met een gespecialiseerde rioolnetbeheerder die op lange termijn meedenkt en een oplossing biedt voor een groeiend aantal vraagstukken in dit domein. Op technisch gebied, maar ook op het vlak van infrastructuur en service aan de burger.

Ontdek hoe Fluvius in samenwerking met andere steden en gemeenten al concrete resultaten behaalden rond klimaatadapatie en laat je inspireren!

Glasvezel tot aan de voordeur

Fluvius speelt ook in op verschillende mogelijkheden die kabel en glasvezel bieden. Omdat we het netwerk en de bijbehorende know-how in eigen beheer houden, kunnen we interessante aanvullende diensten bieden aaan steden en gemeenten. Daar lees je hier alles over.

Proefprojecten met glasvezel

De samenleving digitaliseert razendsnel. Vlaanderen wil op het vlak van telecommunicatie tot de wereldtop blijven behoren.

De Vlaamse steden en gemeenten kunnen die ambitie ondersteunen door mee te zorgen voor een publieke basisinfrastructuur. Een publiek, neutraal glasvezelnet dat alle ruimte laat voor vrije en eerlijke concurrentie tussen telecomoperatoren. Een glasvezelnetwerk dat garandeert dat alle inwoners van een gemeente toegang krijgen tot digitale toptechnologie, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kost en de laagste tarieven. Dat netwerk vergroot bovendien de aantrekkingskracht van de Vlaamse steden en gemeenten voor het bedrijfsleven.En daar groeit de werkgelegenheid van.

Om die doelstelling te bereiken, zijn we alvast van start gegaan met een aantal proefprojecten. Daarover kan je hier alles vernemen.

Warmtenetten: kostbare warmte efficiënter benutten

Een technologie die aan een opmars bezig is, zijn de warmtenetten. Zo’n warmtenet is een collectieve energievoorziening voor de verwarming en het sanitair warm water van gebouwen of wijken. Fluvius beschikt over de kennis en de praktische knowhow om de aanleg van een warmtenet van A tot Z te begeleiden. Je leest er hier alles over.

Open data

Als onafhankelijke databeheerder speelt Fluvius een sleutelrol in de vlotte werking van de energiemarkt.  We beschikken dan ook over heel wat gegevens over energie die nuttig kunnen zijn voor verschillende partijen in het energielandschap. Zo krijg je onder andere dankzij onze capaciteitswijzer inzicht over de aansluitbaarheid en restcapaciteit op het hoogspanningsdistributienet (afgekort “HS-distributienet”, ook wel middenspanningsnet genoemd) van Fluvius.

We bieden nog meer gegevens aan via open data. Zo stimuleren we innovatie en de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten en helpen we mee de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Bekijk welke open data er beschikbaar zijn.

Specifieke informatie over het elektriciteitsnet

Wil je weten welke netspanning aanwezig is in een voetpad, of er nog capaciteit is voor een laadpaal 22kVA of waar er een middenspanningscabine staat? Lees meer over netdata elektriciteit en doe je aanvraag.

Jaarlijks energierapport voor elke gemeente

De open data zijn ook de bron voor een jaarlijks energierapport voor elke gemeente. Wil jij graag je eigen energierapport? Neem dan contact op met je Lokale Relatiebeheerder die je met plezier zal verder helpen.