Duurzame energie

Lokale productie

Fluvius is er zich als maatschappelijke speler sterk van bewust dat het belangrijk is om zoveel mogelijk hernieuwbare productie in te zetten voor elektriciteits- en verwarmingstoepassingen. Zonne-energie, windenergie, biomethaan en duurzame warmte kunnen bijdragen om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen voor hernieuwbare energie te bereiken.

Fluvius stelt alles in het werk om op de meest kostenefficiënte manier deze doelstellingen te behalen. Daarbij veroorzaken we zo weinig mogelijk hinder voor jouw stad of gemeente.

Het is Fluvius die de lokale productie-installaties aansluit. In de praktijk gaat het daarbij vaak om (huishoudelijke) zonnepanelen, maar ook micro-wkk's, kleine wind- en watermolens vallen hieronder.

Zodra de lokale productie-installaties gekoppeld zijn met het publieke distributienet, kunnen ze hierop groene energie injecteren. Wij staan in voor de veilige en betrouwbare aansluiting van lokale productie op het distributienetwerk en garanderen zo een maximaal rendement.

Zonnepanelen

Jouw Lokale Relatiebeheerder is het centrale aanspreekpunt voor klanten in jouw gemeente of stad die een nieuw project opstarten voor grote installaties van lokale productie.

Fluvius staat je ook bij met de nodige studies:

 • Bij een oriënterende studie maken we een voorontwerp van de aansluiting
 • Bij een detailstudie maken we een ontwerp van de aansluiting als onderdeel van de prijsofferte

Na deze studie ontvangt de klant een schriftelijke offerte. Na wederzijds akkoord wordt de aansluiting uitgevoerd, wordt een groenestroom- en factureringsteller geplaatst en kan de installatie worden geactiveerd. Daarna heeft hij recht op groenestroomcertificaten.

Windmolens

Ook windmolens worden op het distributienet aangesloten.

Warmtenetten

Lokale besturen staan voor de langetermijnuitdaging ;om tegen 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren, zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande gebouwen. De Europese Energie-efficiëntierichtlijn ziet daarbij een toegevoegde waarde voor warmtenetten op duurzame bronnen.

Via specifieke pilootprojecten over warmtenetten bouwt Fluvius praktijkkennis op en onderzoekt het tegelijk de financiële haalbaarheid.

Energiedelen voor lokale besturen

Geleidelijk introduceert Fluvius verschillende manieren om energie te delen of (ver)kopen. Vanaf 1 juli 2022 is dit ook voor lokale besturen interessant: dan kan je als gemeentebestuur zelf opgewekte energie verdelen over de gebouwen van het patrimonium.

Energiedelen, wat is het?

Wie energie opwekt – bijvoorbeeld met zonnepanelen – kan die energie:

 • zelf gebruiken
 • verkopen aan zijn energieleverancier
 • direct uitwisselen met anderen

Dat laatste is nieuw: energie die je zelf opwekt en in het net injecteert, kan je delen met of verkopen aan andere actieve afnemers. Dit zijn personen die (mee) zelf energie opwekken.

Energie delen tussen gebouwen van dezelfde netgebruiker

Consumenten kunnen nu al delen binnen eenzelfde gebouw. Vanaf 1 juli 2022 kan dit tussen verschillende gebouwen van dezelfde netgebruiker. Gemeentebesturen kunnen dan energie die ze zelf opwekken, verdelen over alle gebouwen waarvan ze netgebruiker zijn.

Meer energie produceren

Als lokaal bestuur hoef je het aantal zonnepanelen dus niet langer af te stemmen op het energieverbruik in datzelfde gebouw. Dat bepaalde gemeentelijke eigendommen niet geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen (bijvoorbeeld omdat ze geklasseerd zijn of door dakwerken), is geen probleem meer. Je kan de daken van gebouwen waar dit kan en mag, volleggen met zonnepanelen, en de opgewekte energie verdelen over alle gebouwen binnen je patrimonium. Vanaf 2023 is het mogelijk de opgewekte energie ook te delen met andere actieve afnemers.

Voordelen

Je draagt als lokaal bestuur bij tot

 • meer lokaal geproduceerde energie
 • de verlaging van de gemeentelijke energiefactuur
 • een CO2-neutrale maatschappij

Meer weten?

Lees meer over energiedelen op onze website of in onze blog.

Klimaatneutrale energieconcepten

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. De Europese klimaatdoelstellingen vereisen onder meer een sterke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050.

Daarom hebben we een brochure gemaakt met alle info. Maar we willen je vooral vragen ook jouw mening of inzicht over deze nieuwe concepten met ons te delen!

Als distributienetbeheerder willen we actief meewerken aan de realisatie van die klimaatdoelstellingen. Daarom stellen we verschillende klimaatneutrale energieconcepten voor die woonwijken kunnen verwarmen en/of koelen zonder het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie, en dus ook zonder de uitstoot van CO2. 

Rekening houdend met de beschikbare conversietechnologieën en hun energetische efficiëntie, bekomen we zo een tiental energieconcepten die we in vier categorieën hebben ondergebracht en beschreven:

 • Hernieuwbaar elektrisch
 • Warmte
 • Hernieuwbaar gas
 • Biomassa

Door die klimaatneutrale energieconcepten duidelijk te definiëren, willen we een denkkader creëren– jouw input is daarbij zeker welkom! – om volgende vraagstukken over de energietransitie aan te pakken:

 • Hoe kunnen we zo kostenefficiënt mogelijk en met voldoende bevoorradingszekerheid aan de energievraag van vandaag én morgen voldoen met de (lokaal) beschikbare hernieuwbare energiebronnen?
 • Welke impact heeft dit op de ruimtelijke indeling?
 • Hoe integreren we die energieconcepten in een woning?
Klimaatneutrale energieconcepten