Realisatie van een warmtenet

Fluvius werkt nauw samen met steden, gemeenten, projectontwikkelaars, warmteproducenten en andere betrokken partijen om de plannen voor een warmtenet te bespreken en af te stemmen.

Voor de realisatie van een warmtenet in jouw stad of gemeente gaat Fluvius als volgt te werk:

Samenwerking

De stad of gemeente gaat de samenwerking met Fluvius aan via een beheersoverdracht. Zo is Fluvius een berouwbare partner op lange termijn en kan met haar expertise en ervaring een complete ontzorging aanbieden in de ontwikkeling, uitvoering, financiering en uitbating van het warmtenetproject. Fluvius zet samenwerkingen op met producent, leverancier, aannemers en technologiebedrijven.

Informatie verzamelen

Als stad of gemeente verzamel je eerst, samen met Fluvius, de nodige informatie over de aanleg van een warmtenet. Is er al zicht op beschikbare warmtebronnen? Wat zijn de technische specificaties van zo’n netwerk? Aan welke timing of voorwaarden moet worden voldaan? Welke beleidsrichtlijnen zijn vereist?

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is belangrijk om de technische, economische en milieutechnische aspecten van het warmtenet te beoordelen. Fluvius kan je helpen om de mogelijkheden en beperkingen te onderzoeken en de potentiële voordelen en kosten in kaart te brengen. Dat doen we aan de hand van onze Warmtezoneringskaart. Als blijkt uit de warmtezoneringskaart dat er bepaalde delen van de stad of gemeente een interessante zone vormen voor een warmtenet, dan worden deze meer in detail technisch uitgewerkt.

Financiële planning

Naast de technische haalbaarheid, waakt Fluvius ook over de financiële haalbaarheid van een project. Dit omvat het bepalen van financieringsbronnen, zoals subsidies, leningen of partnerschappen, en het beoordelen van de financiële levensvatbaarheid op lange termijn.

Op basis van de technische en financiële haalbaarheid kunnen jij en Fluvius beslissen om verder te gaan in het project.

Communicatie en participatie

Het is belangrijk om inwoners en andere geïnteresseerden te informeren en te betrekken bij een eventuele aansluiting op het warmtenet. Op informatiebijeenkomsten beantwoord je vragen, weerleg je zorgen en creëer je bewustzijn over de voordelen van duurzame warmtevoorziening. Je krijgt tijdens deze fase ondersteuning van Fluvius.

Ontwerp en aanleg van het warmtenet

Vervolgens gaat Fluvius over tot de effectieve voorbereiding en realisatie van het warmtenet. We ontwerpen het project volgens de geldende wettelijke en technische vereisten.

Fluvius is verantwoordelijk voor de aanleg van de benodigde infrastructuur, zoals de leidingen, warmtewisselaars en aansluitpunten. Wij zorgen ook voor de coördinatie van de werken, de kwaliteitscontrole en de veiligheid.

Uitbating en onderhoud

Eens het warmtenet is aangelegd, is Fluvius verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud ervan. We garanderen een betrouwbare levering van warmte en een goede werking van het warmtenet door regelmatige onderhoudsbeurten en inspecties. Fluvius gaat samenwerkingen aan met producent en leverancier. Indien nodig kan Fluvius ook de rol van leverancier opnemen. Dit houdt in dat Fluvius de contractering en facturatie met de warmteafnemers op zich neemt.

Monitoring

Na de aansluiting op het warmtenet is het belangrijk de werking en prestaties ervan te monitoren. Fluvius evalueert daarom regelmatig de levering van warmte, maar ook de klanttevredenheid, de energie-efficiëntie en de naleving van milieunormen.