Subsidies voor openbare verlichting

Je kan als lokaal bestuur ook subsidies aanvragen voor de openbare verlichting in jouw stad of gemeente. We lichten graag toe hoe Fluvius jou daarin kan bijstaan en hoe die aanvraag precies in zijn werk gaat.

Wordt jouw openbare verlichting door een distributienetbeheerder (DNB) beheerd, dan kan Fluvius je bijstaan op het vlak van advies, coördinatie en het aanleveren van de nodige attesten en documenten. Maar om welke subsidies gaat het precies?

Subsidiemogelijkheden

Voor openbare verlichting zijn er subsidiemogelijkheden afhankelijk van het project:

  • Verlichting op gewestwegen: deze aanvraag wordt behandeld door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
  • Verlichting van fietssnelwegen: deze subsidieaanvraag verloopt via de Provincie.
  • Andere projecten: veiligheid (bv. MOW), energie-efficiëntie (bv. VEKA), erfgoed (bv. Erfgoed Vlaanderen),…

Voor je van start gaat met je aanvraag

Contacteer zo vroeg mogelijk jouw lokale relatiebeheerder (LRB) als je een idee hebt of daadwerkelijk een subsidiedossier wil opstarten. De betrokken diensten kunnen dan meteen de mogelijkheden nagaan en nadenken over de invulling en organisatie van de aanvraag.

Dat is belangrijk, want eenmaal het dossier is ingediend, zijn correcties niet meer toegestaan. Goed voorbereid zijn, helpt dus je kansen om daadwerkelijk de (beste) subsidie in de wacht te slepen.

Hoe kan je de subsidie verkrijgen?

Stap 1 
Als lokaal bestuur is jouw eerste stap altijd afspraken te maken met de subsidiegever. Contacteer de Provincie voor fietssnelwegen, AWV voor gewestwegen of een andere subsidiegever (Erfgoed Vlaanderen, MOW, VEKA, …). Daarna licht je jouw LRB in over het mogelijke subsidiedossier.

Stap 2 
De LRB bezorgt je vervolgens de nodige documenten, zoals bv. het plan, de prijsraming of de lichtstudie. Deze documenten zijn belangrijk, omdat ze meestal de basis vormen voor de beslissing om al dan niet een subsidie toe te kennen.

Stap 3 
Met de nodige documenten in handen kan je nu volgende stappen ondernemen:

  • Met het AWV: bespreken en eventueel ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst inzake openbare verlichting langs gewestwegen. Dit akkoord leidt dan tot de aanvraag en toekenning van de subsidie.
  • Met de Provincie: hier moet je eerst een akkoord bekomen op de projectstuurgroep. Daarna dient de DNB nog een specifiek dossier in dat dient als aanvraag voor de subsidie voor de openbare verlichting.
  • Met andere subsidiegevers: dat is volledig afhankelijk van de te volgen procedure bij de desbetreffende instantie. Jouw LRB kan jou hierin verder adviseren.

Stap 4 
Nadat de werken zijn uitgevoerd en Fluvius een interne financiële controle heeft uitgevoerd, wordt een attest opgemaakt. Dat attest wordt afhankelijk van de subsidiegever naar jou verstuurd (AWV), direct naar de subsidiegever (Provincie) of volgens de gemaakte afspraken (zie stap 1). Het vormt de basis voor het ontvangen van de uiteindelijke subsidie.

Meer weten? Contacteer je lokale relatiebeheerder